STUDNY - vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeologa) jako podklad k vydání o povolení nakládat s podzemní vodou

STUDNY - POVOLENÍ NAKLÁDAT S PODZEMNÍ VODOU


Kdo povolení nakládat s podzemní vodou potřebuje?
· Všichni majitelé studní, kteří z nich čerpají vodu, musí mít povolení k nakládání s vodami.
Vyplývá to ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, § 8, odst. 1, pís. b, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 20/2004 Sb. Povolení mít nemusí majitelé studní, které byly vybudovány před rokem 1955 a dále majitelé studní, kteří je vůbec nepoužívají.
· Prodloužení povolení k používání studny potřebují podnikatelé a drobní živnostníci, kteří vodu ze studny používají k podnikání, jejichž povolení začalo platit před 1.1.2002.

Kdo vydává povolení nakládat s podzemní vodou?
Povolení k odběru podzemní vody ze studny a jejich prodloužení vydává vodoprávní úřad. Dle § 105,s odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb., o vodách je vodoprávním úřadem, který povoluje pro potřeby občanů odběr podzemních vod, příslušný pověřený obecní úřad. Seznam pověřených obecních úřadů najdete na stránkách http://portal.gov.cz/ v sekci Městské a obecní úřady.

Co je nezbytným podkladem k vydání povolení nakládat s podzemní vodou?
Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích), pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Osoba s odbornou způsobilostí je v tomto případě hydrogeolog; osvědčení o odborné způsobilosti uděluje Ministerstvo životního prostředí.

Co může nabídnout UNIGEO a.s.?
Firma UNIGEO a.s. má dlouholeté zkušenosti v oblasti hydrogeologických průzkumných prací a v posudkové činnosti v oblasti hydrogeologie. Tým pracovníků Divize geologie a životního prostředí disponuje 12 osobami s odbornou způsobilostí hydrogeolog na pracovištích v Ostravě-Hrabové a ve Zlatých Horách. Tito pracovníci mají bohaté zkušenosti s hydrogeologickými pracemi zejména v oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Jaké náležitosti vyjádření hydrogeologa obsahuje?
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa, je textový elaborát v rozsahu cca 6 – 10 stran s přílohami, který je opatřen „kulatým razítkem“ a podpisem osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Toto vyjádření obsahuje mj. popis zdroje podzemní vody, popis vodního díla, kterého se jímání podzemní vody týká, posouzení vlivu odběru podzemní vody na okolí a stanovení optimálních podmínek pro odběr podzemní vody. Dále obsahuje zákres v mapovém podkladu vhodného měřítka (vč. katastrální mapy), schématický nákres vodního díla a případný geologický profil vodního díla (dle podkladů zákazníka).

Jaké jsou podmínky provedení prací?
· Součástí prací je podrobná rekognoskace terénu se záměrem hladin v předmětných studnách.
· Cena: individuálně, dohodou (podle vzdálenosti a stupně prozkoumanosti).
· Termín zpracování: do 2 – 4 týdnů od potvrzení objednávky.


Kontaktní adresy:
UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava- Hrabová
UNIGEO a.s., Bezručova 144, 793 76 Zlaté Hory

Kontaktní osoby:

Ing. Žáková, tel. 596 706 297, zakova.lenka@unigeo.cz
Ing. Zuzana Dostalíková, tel. 596 706 296, dostalikova.zuzana@unigeo.cz

 

 
Zlaté Hory
tel: +420 584 425 071, +420 584 425 307

 


Vzor objednávky – dokument ke stažení zde


Užitečné odkazy:
www.zanikpovoleni.cz
www.studny.info
http://portal.gov.cz

 

Soubory:

doc studny___vzor_objednavky.doc 15. 5. 2007
23 kB