ČOV a SEPTIKY - zajišťujeme vyjádření odborně způsobilé osoby (vyjádření hydrogeologa)

ČOV a SEPTIKY - vyjádření odborně způsobilé osoby (vyjádření hydrogeologa) jako podklad pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností). Nakládání s odpadní vodou pro individuální stavby (rodinné domy, rekreační objekty až do 50EO).

 


Pokud se chystáte stavět nový dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost na základě stavebního povolení, musíte podle stavebního zákona prokázat způsob likvidace odpadních vod.
Zařízení určená k likvidaci srážkových nebo odpadních vod vsakem jsou vodními díly.  K jejich zřízení a provozování je proto nezbytné územní rozhodnutí, povolení k "nakládání s vodami" a stavební povolení, vydané vodoprávním úřadem.
Povinnost požádat v případě domovní ČOV nebo septiku o povolení k nakládání s vodami vyplývá z §8 odst.1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.  o vodách.  Podrobnosti k žádostem o povolení pak upravuje vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., v platném znění. ( poslední znění je dle Vyhlášky č. 40/2008 Sb. platné od 1.2.2008). Formulář Žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo jejich změnu je uveden v příloze č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. (ve znění č. 40/2008 Sb.) Jedním z nezbytných podkladů k žádosti je i „Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí“  ( www.mvcr.cz/sbirka/2008/2008.html).


Způsoby likvidace odpadních vod

1. Jímka bezodtoková (žumpa) na vyvážení odpadních vod.
Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž. Předpokládá se, že žumpa je vyvážena na čistírnu odpadních vod. Vyvážet žumpu na zemědělské anebo jiné pozemky je nezákonné. Vyjádření hydrogeologa se nevyžaduje.

2. Septik se zemním filtrem, popř. kořenová čistírna odpadních vod.
Septiky bez dočištění se dnes již nepovolují, z důvodu nedostatečné, pouze cca 30 % - ní účinnosti čištění.
Pro septik se zemním filtrem, popř. kořenovou čistírnu odpadních vod je vyžadováno vyjádření hydrogeologa.

3. Domovní ČOV
Povolení tohoto vodního díla přísluší příslušnému odboru životního prostředí u pověřených stavebních úřadů.
Dochází k odtoku vyčištěné odpadní vody do povrchových vod (potok, rybník apod.), dešťové kanalizace nebo k zasakování do horninového prostředí, do vod podzemních .
Vypouštění odpadních vod z DČOV musí posoudit hydrogeolog.


Jaké náležitosti vyjádření hydrogeologa obsahuje?
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa, je textový elaborát v rozsahu cca 10 – 14 stran s přílohami, který je opatřen „kulatým razítkem“ a podpisem osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Toto vyjádření obsahuje mj. základní údaje o plánovaném záměru stavby, množství vypouštěných odpadních vod, údaje o dosavadním způsobu nakládání s odpadní vodou v dané oblasti, přírodní poměry dané lokality s podrobným popisem geologických a hydrogeologických poměrů včetně ověření zdrojů podzemních a povrchových vod, stanovisko hydrogeologa k zasakování odpadních vod v dané oblasti (kladné či záporné).
V případě nedostatečné prozkoumanosti lokality, je vhodné realizovat mělké sondy pro ověření propustnosti zemin (pro výpočet rychlosti vsakování).
Současné vyjádření obsahuje zákres v mapovém podkladu vhodného měřítka (vč. katastrální mapy), schématický nákres lokality s umístěním objektů pro utrácení odpadních vod (dle podkladů zákazníka).

Co je nezbytným podkladem k vydání povolení nakládat s odpadními vodami?
Podkladem vydání povolení k nakládání s odpadními vodami je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích). Osoba s odbornou způsobilostí je v tomto případě hydrogeolog; osvědčení o odborné způsobilosti uděluje Ministerstvo životního prostředí.

Co může nabídnout UNIGEO a.s.?
Firma UNIGEO a.s. má dlouholeté zkušenosti v oblasti hydrogeologických průzkumných prací a v posudkové činnosti v oblasti hydrogeologie. Tým pracovníků Divize geologie a životního prostředí disponuje 12 osobami s odbornou způsobilostí hydrogeolog na pracovištích v Ostravě-Hrabové a ve Zlatých Horách. Tito pracovníci mají bohaté zkušenosti s hydrogeologickými pracemi zejména v oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Hydrogeologem bude posouzen způsob utrácení odpadních vod - zasakování do horninového prostředí, případně vypouštění na povrch terénu, vypouštění do povrchového toku v dané lokalitě s ohledem na možnost ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod v okolí zájmové lokality s přihlédnutím k množství odpadních vod.

Jaké jsou podmínky provedení prací?
Součástí prací je podrobná rekognoskace terénu se záměrem hladin podzemních vod ve studnách či vrtech ve směru proudění podzemních vod.
Podklady od objednatele: kopie katastrální mapy zájmové lokality, množství odpadních vod
Cena: individuálně, dohodou (podle vzdálenosti a stupně prozkoumanosti).
Termín zpracování: do 3 – 5 týdnů od potvrzení objednávky.

 

Domovní ČOV – ilustrační foto

Domovní ČOV – ilustrační foto

Kontaktní adresy:
UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava- Hrabová
UNIGEO a.s., Bezručova 144, 793 76 Zlaté Hory

Kontaktní osoby:

Ing. Žáková, tel. 596 706 297,
zakova.lenka@unigeo.cz

Ing. Dostalíková, tel. 596 706 296,
dostalikova.zuzana@unigeo.cz

Zlaté Hory ,
tel: +420 584 425 071, +420 584 425 307

 

Užitečné odkazy:
Sbírka zákonů:
http://www.mvcr.cz/sbirka/2008/sb012-08.pdf