Spolupráce UNIGEO a. s. s VŠB-TU Ostrava

Mezi firmou UNIGEO a.s. Ostrava a VŠB-TU Ostrava existuje dlouhodobá spolupráce na různých úrovních a to jak při společném řešení odborných problémů, tak i při zvyšování vzdělání. V současnosti spolupracují odborníci z Divize Saneko s fakultami FAST (Fakulta stavební) a HGF (Fakulta hornicko-geologická) na mnoha úrovních.


Konkrétně spolupráce probíhá v těchto oblastech:
- řešení problémů spojených s následky povodní z let 2009 a 2010,
- zadávání témat bakalářských a diplomových prací, odborné vedení
  při zpracování těchto prací a oponenturách prací, zasedání
  v komisích soutěží SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost)
  a státnicových komisích,
- organizování odborných exkurzí studentů po námi řešených
  lokalitách, zejména se zaměřením na lokality sesuvné,
- vypracovávání společných příspěvků na mezinárodní konference,
- spolupráce s vedením fakulty při vypracování recenzí odborných
  příspěvků odborníků z Fakulty stavební.


Úspěšnost spolupráce ve vzdělávání studentů je prokázána získáním ocenění - 2 cen ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) za vysokou kvalitu diplomových prací v posledních dvou letech a obdržením poděkování za spolupráci od vedení FAST.