Ložisková geologie kapalných a plynných uhlovodíků


Divize Gasoil realizuje projekty v oboru vyhledávání, průzkumu a těžby ložisek nerostných surovin, zejména zemního plynu a ropy. Koncentruje se přitom na oblast Moravskoslezských Beskyd a jejich předhůří, v prostoru východního a jihovýchodního okraje české části hornoslezské pánve. Divize přitom spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních partnerů, poskytujících služby v oborech seismického průzkumu, hlubinného vrtání, dodávek přepravních a těžebních zařízení.

Finančně nákladné vyhledávací a průzkumné práce jsou kryty z vlastních prostředků a.s., ale ve významném rozsahu také z prostředků účelově zakládaných sdružení či dceřinných společností orientovaných zejména na vlastní těžbu objevených ložisek (joint-ventures s kanadskými resp. australskými partnery). Odbyt produkce je zajišťován prostřednictvím dlouhodobých kontraktů s distribučními plynárenskými společnostmi a s přímými dodavateli ropných rafinérií v širším regionu.

Práce provádějí specializovaná střediska divize Gasoil pokrývající tyto základní obory činnosti:

Středisko geologické legislativy a správy ložisek

  • zajištění vyhledávácích a průzkumných práv k perspektivním oblastem (průzkumná území)
  • zajištění těžebních práv k nově objeveným ložiskům (dobývací prostory, plány otvírky, přípravy a dobývání - POPD, hornická činnost)
  • správa rozsáhlého archívu geologicko-průzkumných zpráv z období posledních padesáti let
  • správa operativní databáze výsledků regionálních seismických měření
  • správa hmotné geologické dokumentace (profily ložiskově významných hlubokých vrtů)
  • kontrola a řízení doplňkové těžby stavebních písků.

 Středisko ložiskové geologie ropy a plynu 

  • získávání, zpracování a vyhodnocování údajů o územích perspektivních z hlediska výskytu plynných či kapalných uhlovodíků
  • příprava a realizace vyhledávacích a průzkumných projektů orientovaných na zajištění přírůstků ověřených geologických zásob
  • zpracování podkladů pro získání těžebních práv k nově objeveným ložiskům (ložiskově geologická hodnocení, výpočty zásob)
  • hodnocení výsledků těžby a zpřesňování geologických modelů ložisek pro optimalizaci těžebních režimů.

Ekonomické výsledky řadí divizi k hospodářským oporám a.s., a to nejen z pohledu dosahované rentability vloženého kapitálu, ale také z hlediska stability hotovostních toků a likvidity investovaných prostředků. Vedení společnosti proto podporuje další rozvoj podnikatelské činnosti divize Gasoil a posiluje orientaci na širokou kooperaci s tuzemskými i zahraničními partnery v zájmu sdružování potřebných investičních prostředků a diverzifikace podnikatelských rizik.