Vrtné práce

Divize Geoprůzkum Brno
- střediska vrtných prací Brno a Ostrava


nabízí:

Vrty pro hydrogeologický průzkum

 • vrty pro hydrogeologický průzkum pro vyhledávání a zajišťování zdrojů podzemní vody pro individuální, skupinové a hromadné zásobování pitnou, minerální a užitkovou vodou
 • zajištění PD pro vodoprávní řízení vodních zdrojů
 • vrty pro hydrogeologický průzkum pro určení způsobu hloubkového odvodnění staveb zakládaných pod hladinou podzemní vody a vlastní realizace odvodňovacích prací
 • návrhy a provedení monitorovacích vrtů pro sledování kvality vody
 • čerpací zkoušky pro ověření vydatnosti a kvality zdrojů podzemní vody
 • laboratorní zpracování a vyhodnocení vzorků podle požadavků odběratele a v souladu s platnými předpisy 
  vrty pro hydrogeologický průzkum pro ochranu podzemních i povrchových vod
 • sanační práce pro likvidaci znečištění horninového prostředí a podzemních vod
 • vrty pro hydrogeologický průzkum pro vyhledávání vhodných lokalit k budování skládek komunálního, průmyslového, zemědělského i radioaktivního odpadu

 

Vrty pro instalaci tepelných čerpadel
 

 • vrty pro tepelná čerpadla do hloubky 150 m a průměru 165 mm
 • kvalifikovaná poradenská činnost
 • vyřízení legislativy pro realizaci vrtů
 • poradenská činnost při získávání státních dotací


Vrty pro inženýrskogeologický průzkum

 • vrty pro geologický průzkum základových poměrů pro všechny druhy staveb
 • vrty pro geologický průzkum pro vodní díla
 • vrty pro piloty, včetně výplní
 • vrty pro seismická měření

Vrty pro ložiskový průzkum

 

 

 • vrtné a vyhodnocovací práce pro vyhledávání cementářských surovin, stavebního a dekorativního kamene a písků
 • zajištění laboratorních zpracování a vyhodnocení vzorků hornin pro výše uvedené průzkumné práce
 • výběr ložisek zemin pro těsnící a drenážní systémy skládek


Středisko vrtných prací  Ostrava dále provádí činnosti v oborech:

 • vrty pro piloty, mikropiloty, kotvy a injektáže
 • inženýrsko-geologické a hydrogeologické vrty
 • odvodňovací a monitorovací vrty
 • vrtání studní
 • inklinometrické vrty

 

 

 

Od roku 2008 je UNIGEO a.s. 
členem Asociace pro využití tepelných čerpadel.


http://www.avtc.cz

Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) je občanským sdružením, jejíž cílem je mimo jiné podporovat rozvoj instalací tepelných čerpadel, působit v oblasti šíření informací a také vzdělávání odborníků, poskytovat odborné informace a spolupracovat zejména s vládou ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a dalšími subjekty, které mají vztah k energetickým úsporám a návazně na ochranu životního prostředí.

Asociace pro využití tepelných čerpadel je zapojena do Evropské asociace tepelných čerpadel, sdružující členy jednotlivých zemí EU, které mají dlouholeté zkušenosti.Nezbytnou součástí činnosti AVTČ je i koordinovaná spolupráce při řešení energetických, finančních, ekologických a jiných strategických koncepcí státu.

UNIGEO a.s. si členstvím v AVTČ klade za cíl zvyšovat technickou úroveň svých pracovníků a minimalizovat počet nesprávných instalací, které by ve svém důsledku vedly k negativnímu postoji uživatelů a potenciálních zájemců o tepelná čerpadla.
 

 

 

UNIGEO a.s. je registrovaná v seznamu způsobilých dodavatelů v programu MŽP ČR "ZELENÁ ÚSPORÁM"

 

 

 

 

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.
V programu bude podporována mimo jiné náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní a účinná tepelná čerpadla včetně instalace těchto zdrojů v rodinných a bytových domech.
"Zelená úsporám“ vyžaduje využití takových materiálů, výrobků, zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které budou mít přínos pro životní prostředí a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je v oblasti služeb možné z programu podpořit pouze služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů.