Laboratorní analýza zemin

Středisko laboratoře mechaniky zemin bylo akreditováno Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005. Laboratoř má osvědčení o akreditaci určené pro zkušební laboratoř č.1412. Toto osvědčení bylo vydáno na základě posouzení splnění akreditačních kriterií podle výše uvedené normy a po zjištění, že zkušební laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti, uvedené v rozsahu předmětu akreditace. Osvědčení a předmět akreditace je uveden na stánce o akreditovaných útvarech společnosti - viz Akreditované útvary. 

Základním cílem laboratoře mechaniky zemin je poskytování veškerých služeb v laboratorní činnosti pro inženýrsko-geologický průzkum a vytvářet zákazníkovi jistotu požadované jakosti služeb v návaznosti na vysoce kvalifikovaný personál.

Laboratoř je vybavena k provádění všech stanovení nutných pro posouzení základových půd i pro silniční a železniční stavitelství. Mechanické vlastnosti zemin jsou zjišťovány na unikátně řešeném, plně automatizovaném pracovišti.

Zkoušky jsou prováděny na základě platných ČSN a Metodických pokynů k provádění zkoušek.
Laboratoř je součástí divize Saneko.

Sortiment akreditovaných zkoušek:

• Stanovení vlhkosti zemin
• Stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin
• Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí 
  pyknometru
• Stanovení konzistenčních mezí
• Stanovení zrnitosti kameniva
• Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin
  - Standardní Proctorova zkouška – metoda A, B
• Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)
• Stanovení zrnitosti zemin
• Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru
• Krabicová smyková zkouška
• Stanovení pevnosti zemin nekonsolidovanou neodvodněnou
  triaxiální zkouškou
• Stanovení prosedavosti zemin
• Stanovení bobtnavosti zemin
• *Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou
• *Dynamická penetrační zkouška
• *Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladových vrstev
    vozovek pomocí malé zatěžovací desky (d = 300 mm)
• *Stanovení objemové hmotnosti membránovým objemoměrem


Sortiment neakreditovaných zkoušek:

• Laboratorní stanovení koeficientu Z
• Laboratorní stanovení obsahu organických látek
• Laboratorní stanovení rozbřídavosti
• Laboratorní stanovení mrazuvzdornosti a namrzavosti
• Laboratorní stanovení pevnosti v tlaku přírodního a stavebního
   kamene
• Stabilizace – zlepšení zeminy vápnem a cementem
• Pedologické rozbory půd

_________________________________________
* Zkoušky prováděné mimo prostory laboratoře