Ložisková geologie nerudních surovin

UNIGEO a.s., Divize geologie a životního prostředí se zabývá projektováním, prováděním a vyhodnocováním komplexních ložiskových průzkumů, dále posudkovou a konzultační činností v oblasti ložiskové geologie. Nabízíme:

Vyhledávání, průzkum a vyhodnocení ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů

V oblasti nerud:

 • ložisek průmyslových nerostů – grafitu, živců a živcových surovin, fluoritu a barytu, azbestu, drahých kamenů
 • ložisek průmyslových hornin – především kaolínů, jílů a jílovců, bentonitů a montmorillonitových jílů, křemenných surovin, sklářských a slévarenských písků, vápenců, dolomitů, sádrovců, kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, abraziv, diatomitů, štípatelných břidlic
 • ložisek stavebních surovin – především přírodního a umělého kameniva pro stavební účely, slínovců, jílovitých vápenců a korekčních cementářských surovin, cihlářských surovin, štěrkopísků a stavebních písků, stavebního kamene
 • ostatních a výhledových a netradičních nerudních surovin - především netradičního využití fonolitů a bázických hornin v hutní výrobě jako náhrady fluoritu, andaluzitu, glaukonitu, zeolitů a jiných minerálů

V oblasti tuhých paliv:

 • vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů: tuhých paliv – černého uhlí a lignitu


V oblasti druhotných surovin:

 • hodnocení použitelnosti a případný návrh úpravy uhelných a ostatních hlušinových sypanin, recyklovaných materiálů, vysokopecní strusky, hutní sutě, popílků a jiných materiálů, především do násypů zemních těles dopravních staveb

Konzultační a posudková činnost

 • rebilance (přehodnocení) zásob ložisek nerostných surovin
 • zpracování těžebních studií a rozvah
 • zpracování ekonomického hodnocení využití ložisek nerostných surovin
 • spolupráce při zpracování plánů rekultivace a odnětí pozemků pro těžbu ze zemědělského, nebo lesního půdního fondu
 • posouzení použitelnosti především stavebních nerudných surovin s případným návrhem možnosti jejich úpravy
 • zpracování studií vztahu ložisek a vlivu jejich těžby na životní prostředí
 • výpočty zásob včetně grafických příloh jsou zpracovávány v digitální formě