Hydrogeologie a hydrogeologický průzkum

UNIGEO, a.s., Divize geologie a životního prostředí provádí komplexně hydrogeologické průzkumné práce, související se zajišťováním a ochranou vodních zdrojů, s problematikou ložisek nerostných surovin a se stavebními činnostmi.

Nabízíme:

Hydrogeologické průzkumy

 • Průzkumy vodních zdrojů
 • Vyhodnocování kvality podzemních a povrchových vod v návaznosti na platnou legislativu
 • Hydrogeologické mapování
 • Stopovací zkoušky
 • Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond
 • Průzkumy pohřebišť – zjištění základních požadavků zákona č. 256/2001 Sb
 • Konstrukce speciálních hydrogeologických map
 • Konzultační, posudková a oponentní činnost
 • Hydrogeologické modelování proudění podzemních vod a transportu kontaminace

Zajištění a ochranu vodních zdrojů
 • komplexní regionální i lokální hydrogeologické mapování
  vyhledávání zdrojů pitné a užitkové vody
 • ověřování kvality a vydatnosti zdrojů podzemní vody (odběr vzorků, zajištění laboratorních analýz, hydrodynamické zkoušky)
 • terénní měření základních fyzikálně-chemických parametrů podzemních vod
 • projekce průzkumných a těžebních vrtů pro termální a minerální vody
 • hydrochemické, bakteriologické a ekotoxikologické hodnocení kvality přírodních vod
 • stanovování pásem ochrany vodních zdrojů
 • konzultační, posudková a oponentní činnost

Ložiskovou hydrogeologii
 • hydrogeologické průzkumy ložisek všech druhů nerostných surovin
 • návrhy odvodňovacích systémů těžebních prostorů
 • hydrogeologické posudky utlumovaných a likvidovaných dolů a lomů, návrhy a realizace jejich zajištění
 • konstrukce speciálních hydrochemických map a map ochrany podzemních vod

Hydrogeologický průzkum pro stavební účely
 • ověřování hydraulických parametrů
 • provádění čerpacích a vsakovacích zkoušek
 • provoz hydraulické ochrany podzemních vod
 • stanovení přítoku do stavební jámy
 • hydraulické modelování i standardní výpočetní metody hydraulických parametrů
 • posuzování agresivity podzemních vod na ocelové a betonové konstrukce dle platné legislativy

Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum hřbitovů