Inženýrská geologie a inženýrsko geologický průzkum

UNIGEO a.s., Divize geologie a životního prostředí provádí inženýrsko geologické průzkumy pro zakládání a dokumentaci:

 • dopravních staveb – pozemních silničních a železničních komunikací a jiných liniových staveb (plynovody, vodovody a pod.),
 • vodohospodářských a ekologických staveb (průplav Odra – Dunaj, materiály pro sypané hráze vodních děl, ČOV,
 • posuzování propustnosti hrází vodních nádrží a pod.),
 • průmyslových staveb a staveb pro občanskou bytovou výstavbu a pro jiné stavby (komíny, tovární haly, jeřábové dráhy, obytné domy, supermarkety atd.)
Dále provádí :
 • komplexní projektování IG průzkumů,
 • inženýrsko geologický průzkum sesuvných území, posouzení následků negativních vlivů povodní a ostatní inženýrsko-geologický průzkum,
 • zajištění materiálových nalezišť vhodných zemin a druhotných surovin pro provádění zemních těles pozemních dálničních,
 • silničních komunikací, železnic a jiných staveb,
 • inženýrsko-geologické mapování a zpracování inženýrsko-geologických map na základě výsledků nově i dříve provedených průzkumných prací,
 • realizaci pedologických průzkumů a zpracování pedologického posouzení,
 • realizaci orientačních, předběžných, podrobných a doplňujících inženýrsko-geologických průzkumů dálničních, silničních a jiných liniových staveb, průmyslových a ostatních staveb,
 • realizaci prací rešeršního charakteru,
 • inženýrsko-geologický dozor při výstavbě náročných objektů, dálničních, silničních a železničních staveb (hlubokých zářezů,
 • vysokých násypů, mostních objektů), významných průmyslových a ostatních staveb,
 • statické a dynamické zatěžovací zkoušky pro ověření únosnosti a míry zhutnění základové spáry komunikací a ostatních stavebních objektů, provádíme polní geomechanické zkoušky hornin a zemin,
 • supervizní činnost,
 • konzultační, posudkovou, oponentskou a expertizní činnost v celé šíři oboru,
 • zajišťování specifických činností, týkajících se inženýrské geologie formou subdodávek (korozní průzkum, měření koncentrace metanu v půdě, ve vrtech a při realizaci pilot v územích s dříve probíhající těžbou černého uhlí, v poddolovaných územích, zatěžkávací zkoušky pilot atd),
 • zjišťování stabilitních poměrů starých důlních děl před zahájením výstavby dopravních a ostatních staveb