Těžba ložisek nerostných surovin

 
 
Divize Gasoil realizuje projekty v oboru vyhledávání, průzkumu a těžby ložisek nerostných surovin, zejména zemního plynu a ropy. Koncentruje se přitom na oblast Moravskoslezských Beskyd a jejich předhůří, v prostoru východního a jihovýchodního okraje české části hornoslezské pánve. Divize přitom spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních partnerů, poskytujících služby v oborech seismického průzkumu, hlubinného vrtání, dodávek přepravních a těžebních zařízení. 
Finančně nákladné vyhledávací a průzkumné práce jsou kryty z vlastních prostředků a.s., ale ve významném rozsahu také z prostředků účelově zakládaných sdružení či dceřinných společností orientovaných zejména na vlastní těžbu objevených ložisek (joint-ventures s kanadskými resp. australskými partnery). Odbyt produkce je zajišťován prostřednictvím dlouhodobých kontraktů s distribučními plynárenskými společnostmi a s přímými dodavateli ropných rafinérií v širším regionu. 
 
Práce provádějí specializovaná střediska Divize Gasoil, pokrývajících tyto základní obory činnosti: 
 
Středisko geologické legislativy a správy ložisek  
zajištění vyhledávácích a průzkumných práv k perspektivním oblastem (průzkumná území) 
zajištění těžebních práv k nově objeveným ložiskům (dobývací prostory, plány otvírky, přípravy a dobývání - POPD, hornická činnost) 
správa rozsáhlého archívu geologicko-průzkumných zpráv z období posledních padesáti let 
správa operativní databáze výsledků regionálních seismických měření 
správa hmotné geologické dokumentace (profily ložiskově významných hlubokých vrtů) 
 
Středisko těžby ropy a plynu 
těžba ložisek plynných a kapalných uhlovodíků 
součinnost s přejímacími a kontrolními zástupci odběratelů v rámci aplikovaného systému řízení jakosti (závazné technické a dodací podmínky)
úprava těžených uhlovodíků na parametry požadované dodavatelsko-odběratelskými smlouvami (sušení plynu, odvodnění ropy) 
příprava a realizace výstavby těžebních, technologických a přepravních zařízení (VTL plynovody) 
zajišťování bezpečnosti těžebního provozu a ochrany životního prostředí a pracovníků (technický dozor, stálé inspekční služby, kooperace s Hlavní báňskou záchrannou stanicí v Hodoníně).
 
Ekonomické výsledky řadí divizi k hospodářským oporám a.s., a to nejen z pohledu dosahované rentability vloženého kapitálu, ale také z hlediska stability hotovostních toků a likvidity investovaných prostředků. Vedení společnosti proto podporuje další rozvoj podnikatelské činnosti Divize Gasoil a posiluje orientaci na širokou kooperaci s tuzemskými i zahraničními partnery v zájmu sdružování potřebných investičních prostředků a diverzifikace podnikatelských rizik.