Ochrana životního prostředí

UNIGEO a.s., Divize geologie a životního prostředí provádí komplexně nápravná opatření starých ekologických zátěží a další posudkovou a konzultační činnost v oblasti ochrany životního prostředí.

Nabízíme:

Konzultační a posudková činnost

 • ekologické audity
 • analýzy rizika vlivů na ŽP (AR) a studie proveditelnosti
 • dokumentace a posudky pro hodnocení vlivu staveb, činností a technologií na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. (proces EIA)
 • supervizní činnost pro FNM ČR
 • konzultační a expertní činnost
 • dokumentace a hodnocení geofaktorů, ovlivňujících životní prostředí
Průzkumy starých ekologických zátěží
 • ověřování rozsahu znečištění podzemních a povrchových vod, zemin a horninového prostředí, vč. plynometrického průzkumu
 • zjišťování zdrojů kontaminace
 • návrhy sanačních opatření
 • zpracování prováděcích projektů sanací
 • monitorování kvality podzemních a povrchových vod
Odpady
 • nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady
 • vyhledávání lokalit, průzkumy a projekty skládek odpadů všech kategorií
 • návrhy, realizace a provozování monitorovacích systémů skládek
 • sanace, likvidace a návrhy rekultivace skládek
 • zpracování a aktualizace programů odpadového hospodářství
 • zpracování provozně manipulačních řádů skládek