Stručná historie společnosti

Tradice UNIGEO a.s. se odvíjí od roku 1951, kdy byl v Ostravě založen národní podnik (n.p.) Geologický průzkum paliv, později přejmenovaný na Uhelný průzkum n.p. Ostrava v souvislosti s převodem do přímé podřízenosti Ministerstva paliv ČSR.

V Brně v roce 1953 sloučením Ústavu pro průzkum a těžbu nerudných surovin a Moravských zeměvrtných závodů vznikl Nerudný průzkum n.p. Brno s celostátní působností a podřízeností Ministerstvu stavebnictví ČSR.

Delimitací Ústavu pro průzkum nerostných ložisek vznikl v roce 1951 Českomoravský rudný průzkum n.p. se sídlem v Kutné Hoře a postupně vybudovanými závody v Sovoluskách, Rýmařově, Zlatých Horách a Velkém Meziříčí. V roce 1957 bylo sídlo celého podniku přeneseno do Rýmařova.

V roce 1958 v souvislosti s podřízením geologických organizací nově ustanovenému Ústřednímu geologickému úřadu v Praze byly vytvořeny podmínky pro postupné sloučení průzkumných organizací v moravskoslezském regionu. Spojením Nerudného průzkumu n.p. Brno a Českomoravského rudného průzkumu n.p. Rýmařov vznikl téhož roku Geologický průzkum n.p. Brno a proces byl dovršen v roce 1965 spojením tohoto podniku s ostravským Uhelným průzkumem n.p. za vzniku nové organizace – Geologický průzkum n.p. Ostrava se závody v Ostravě, Brně, Rýmařově a ve Zlatých Horách.

Následující zhruba dvacetileté období bylo etapou stabilizovaného rozvoje podniku, který s více než dvěma tisíci zaměstnanci pokrýval převážnou část geologicko-průzkumných prací v oblasti své územní působnosti, s četnými dalšími aktivitami v rámci celé republiky i v zahraničí. V průběhu osmdesátých let se v souvislosti s očekávanou restrukturalizací státní ekonomiky v podniku rozvíjely další druhy činností (ochrana životního prostředí, geotechnika, strojírenské práce aj.), které podniku usnadnily existenci a následný vývoj v radikálně změněných podmínkách.

Rok 1988 přinesl transformaci n.p. Geologický průzkum Ostrava na státní podnik (s.p.) UNIGEO Ostrava bez podstatných změn v organizační struktuře podniku a jeho výrobní náplni.

K výrazným změnám došlo až v roce 1990, kdy proběhla delimitace UNIGEO s.p. na čtyři samostatné státní podniky:

  • UNIGEO s.p. Ostrava s výrobními jednotkami v Ostravě, Brně a ve Zlatých horách
  • Geologický průzkum s.p. Ostrava
  • Geologický průzkum s.p. Rýmařov
  • Geologický průzkum s.p. Zlaté Hory

V létech 1990 – 1991 prošel UNIGEO s.p. procesem vnitřní restrukturalizace a racionalizace systému řízení. Postupně byly utlumeny či likvidovány méně efektivní činnosti a naopak se začaly intenzívně rozvíjet perspektivní obory, zejména ekologie, geotechnika, sanace, zpracování léčivých rostlin, těžba nerostů aj.
K datu 29.4.1992 byla pak Fondem národního majetku, jako jediným zakladatelem, založena akciová společnost UNIGEO a.s.. Proces transformace byl ukončen první valnou hromadou vlastníků UNIGEO a.s. dne 20.7.1993.

Od roku 1993 dochází postupně ke koncentraci držitelů akcií společnosti a v roce 1996 se stala majoritním akcionářem Kooperativa, pojišťovna a.s. a v roce 2006 pak 100% akcionářem.
 

29.9.2014 došlo k převodu 100% akcií společnosti UNIGEO a.s. Novým jediným akcionářem se stává společnost TOUZIMSKY KAPITAL, s.r.o. Ve statutárních orgánech došlo ke změně.
 

S účinností od 1.10.2014 je novým vlastníkem areálu v Ostravě – Hrabové společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
 

26.11.2014 došlo k převodu 100% akcií společnosti UNIGEO a.s. mezi původním vlastníkem, společností TOUZIMSKY KAPITAL, s.r.o. a nabyvatelem, společností Touzimsky Geo, a.s.
 

Dne 16. 7. 2015 byla Krajským soudem v Ostravě zapsána fúze UNIGEO a.s. (nástupnická společnost) a Touzimsky Geo, a.s. (zanikající společnost), v jejímž důsledku došlo ke změně jediného akcionáře UNIGEO a.s., kterým je nově TOUZIMSKY KAPITAL AG.
 

Po přesídlení do ČR se mění obchodní firma této společnosti na Touzimsky Kapital Holding, a.s.

 

V současnosti je UNIGEO a.s. konzolidovanou společností se širokým rozsahem činností. Při jejich realizaci spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních partnerů. Zejména při finančně nákladných vyhledávacích a průzkumných pracích ložisek tekutých uhlovodíků spolupracuje společnost ze zahraničními partnery z Kanady a Austrálie.

V průběhu celého období své existence pracovala společnost v řadě zemí formou expedic nebo samostatných expertů.